Українки готові опанувати нові професії у сфе­рах ІТ, кра­си та ди­зай­ну

ГО «Центр «Роз­ви­ток КСВ» у пар­тнерс­тві з Дер­жавною служ­бою зай­ня­тос­ті про­ве­ли опи­ту­ван­ня що­до га­лу­зей та про­фе­сій, ак­туаль­них сьогод­ні для пе­рек­ва­лі­фі­ка­ції та пот­рібних для від­новлен­ня Ук­ра­їни піс­ля пе­ре­мо­ги.

Від 13 до 31 жов­тня 2022 ро­ку за­лу­чили по­над тисячу рес­понден­тів ві­ком 14-65 ро­ків з усі­єї Ук­ра­їни. Серед тих, хто заповнив анкети, жін­ок було 72%, а чо­ло­ві­ків — 28%.

За ре­зуль­та­та­ми все­ук­ра­їнсь­ко­го дос­ліджен­ня, опа­ну­ва­ти но­ву час­тко­ву ква­лі­фі­ка­цію або про­фе­сію на ко­рот­ко­час­них кур­сах ба­жа­ють 70% опи­та­них. Май­же 10% охо­чих планують от­ри­ма­ти но­ві знан­ня з ос­нов пси­хо­ло­гії та пси­хо­ло­гіч­ної до­по­мо­ги. Та­кож приблизно 5% праг­нуть прой­ти нав­чання з на­дан­ня пер­шої ме­дич­ної до­по­мо­ги.

Серед респонденток:

  1. Кожна п’ята (20,8%) готова опанувати нові навички у сфері краси: пройти навчальні курси на перукаря, візажиста, бровіста, майстра манікюру/педикюру, майстра татуювання/пірсингу тощо.
  2. На другому за популярністю місці (16,3%) професії у сфері ІТ: тестувальниці, веброзробниці, програмістки, керівниці проєктів.
  3. Закривають трійку (13%) найбільш популярних кваліфікацій серед жінок навички у сфері дизайну: графічний дизайн, веб-дизайн та 3D-дизайн.

Серед респондентів:

  1. Найбільшим попитом (28%) користуються професії для початку нової кар’єри у сфері IT.
  2. Другою за популярністю є робота за комп’ютером, але у сфері дизайну (11,8%).
  3. Третє і четверте місце з однаковою кількістю респондентів (по 9,4%) тримають кваліфікації у сферах будівництва та громадського харчування.

За да­ни­ми Дер­жавної служ­би зай­ня­тос­ті, спос­те­рі­га­єть­ся змен­шення по­пи­ту на пра­ців­ни­ків у сфе­рах шоу-біз­не­су, кра­си та від­по­чин­ку, рес­то­ран­но­му біз­не­сі, спор­ті, тор­гівлі.

Майже від­сутній по­пит в аві­ацій­но­му тран­спор­ті та стра­хо­вій ді­яль­нос­ті. То­му служ­ба зай­ня­тос­ті ор­га­ні­зо­вує про­фе­сій­не нав­чання без­ро­біт­них за ти­ми про­фе­сі­ями, які ко­рис­ту­ють­ся по­пи­том на рин­ку пра­ці.

Наразі фун­кці­ону­ють 11 цен­трів про­фе­сій­но-тех­нічної ос­ві­ти (ЦПТО), які за­без­пе­чу­ють про­фе­сій­не нав­чання за 95 лі­цен­зо­ва­ни­ми ро­біт­ни­чи­ми про­фе­сі­ями та приблизно 300 ос­вітні­ми прог­ра­ма­ми під­ви­щен­ня ква­лі­фі­ка­ції.

В умо­вах во­єн­но­го ста­ну роз­робле­но 17 но­вих ос­вітніх прог­рам у ІТ-сфе­рі, та­ких як:

  • основи розроблення вебсайтів,
  • створення об’єктів та сцен тривимірної графіки у 3DSMAX,
  • тестування програмного забезпечення,
  • створення застосунків у середовищі Unity 3D на С# та інші.

Та­кож на за­мов­лення ро­бо­то­дав­ців роз­робле­но ко­рот­кос­тро­ко­вий курс «Опе­ра­тор без­пі­лот­но­го лі­таль­но­го за­со­бу (дро­на)» (Пол­та­ва, Оде­са, Рів­не).